ISTEN HOZOTT

Békét hozok nektek, Föld Anya és Égi Atya Hétszeres békéjét.

Békét hozok testeteknek, melyet az Erő angyala vezérel.

Békét hozok szíveteknek, melyet a Szeretet angyala vezérel.

Békét hozok szellemeteknek, melyet a Bölcsesség angyala vezérel.”

ISTEN HOZOTT

A Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház 2001-ben alakult meg a világ első esszénus egyházaként. Keresztény szellemiségű közösségünk 11 éven át működött egyházként, melynek a 2011-es új egyházi törvény vetett végett. 2012-től vallási egyesületként folytatjuk a munkánkat, melynek továbbra is az ősi Esszénus szellemiség az alapja.

Közösségünk legfőbb feladata az emberek megsegítése, testi, szellemi és lelki szinten egyaránt. Bár gyakran, más szervezetekkel együttműködve gyűjtünk adományokat, és azokat eljuttatjuk a rászorulóknak, tudjuk, hogy az anyagi segítségnyújtás pillanatnyi megoldást jelent. Az élethelyzet megváltoztatásához lelkierő valamint tudatosság szükséges. Papi szolgálatunk lényegi része a segítőbeszélgetés, vagy lélekszolgálat, mely során kérdésekkel vezetjük rá az útkeresőt a megoldásra.

Legfőbb templomunkként saját testünket és magát az anyatermészetet tekintjük, ugyanakkor szent mindaz a hely, ahol szabadon összegyűlnek az emberek szeretetben és békében ünnepelni.

Hisszük, hogy az emberiség egy nagy család, melyben bizonyos alapelvek mentén csoportok, közösségek alakultak ki, és melyek olykor elfelejtik az eredeti, egyetlen csoportot. A vallások és hitvilágok sokaságát a Teremtő végtelen sokszínűségének és megjelenési formájának tekintjük, és hisszük, hogy minden vallás a Teremtőt tiszteli a saját módján, kultúrájának, történelmének és hitvilágának köszönhetően. Ily módon minden vallás érvényes és hiteles, egészen addig, amíg nem akar más vallásokat, embereket megváltoztatni, uralni vagy eltiporni, hiszen az ember legnagyobb kincse a szabadság, mely a hitében teljesedik ki.

VALLÁS ÉS RELIGIO

Befogadó közösségünkhöz mindenki, aki tiszteli és elfogadja alapelveinket, csatlakozhat, vagy látogathatja rendezvényeinket. Számunkra a hit örömteli és szabad dolog, ezért nem gyűjtünk tagokat sem. Szertartásaink az egyénről, az ő életéről szólnak, s nem arról, hogy általa magunkhoz láncoljunk bárkit is.

A vallás idővel nagyban eltávolodott eredeti, ősi szerepétől. A latin „religio” szó eredeti jelentése visszacsatolni, vagyis amit „vallunk” annyit jelent, ahogyan a világról gondolkodunk, és arról, hogyan kapcsolódunk vissza az Egységbe.

A történelem során lassan különvált a vallás és a hit. A hit megmaradt személyes belső élménynek, a vallás annak egyfajta külső, intézményesített formája lett. Ez az intézmény a különböző kultúrákban gyakran szigorú, rugalmatlan, dogmatikus lett, és elsősorban a társadalmi rend fennmaradását szolgálta – durvább vagy finomabb eszközökkel –, és nem az egyén szabad fejlődését. Az ily módon kialakult hitrendszerek mögött azonban mélyen még meghúzódnak a közös gyökerek, a közös törekvések.

A modern világban egyre több lehetőségünk, és hitünk szerint egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy visszanyúljunk az ősi gyökerekhez, melyek a jelen kuszaságában jelenthetnek fogódzókat, biztos alapokat. Ahogy a fák gyökereik nélkül nem tudnának megállni, úgy az embernek is szüksége van „gyökereire”, melyeket az őseinél találhat meg. A hagyományok, a rituálék, szertartások mind ezt a célt szolgálják: kapcsolatot teremteni egy régi, működő rendszerrel, mely segít nekünk, hogy megtaláljuk a helyünket az Univerzumban.
A mi közösségünk is egy Út a sok közül, mely a mindenséghez, az Egységhez, Istenhez vezet. Hisszük, hogy akkor lehet valódi béke világunkban, ha a különböző vallások és kultúrák tolerálni tudják egymást és megbékélnek egymással.

„Mindaddig nem lesz béke a népek között, amíg a Föld nem válik a közösség egyetlen kertjévé. Mert hogyan lehetne béke ott, ahol mindenki a saját hasznát keresi…”

Esszénus Béke Evangélium

ALAPELVEK

Az ősi esszénusokhoz hasonlóan, imáinkban Égi Atyánkhoz és Föld Anyánkhoz egyaránt szólunk, mert hisszük, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban. Mindkét ős-princípiumhoz hat-hat angyali erőt rendeltek az esszénusok. Hitünk alapja az angyalokkal való feltétel nélküli együttműködés.

Befogadó vallási közösség vagyunk, ami az jelenti, hogy mindenkit, aki egyet tud érteni alapelveinkkel, szívesen látunk magunk között. Hisszük, hogy minden embernek egyénileg kell megtalálnia az Atyához vezető utat, és ebben lehetünk segítői, de közvetítők soha, mert mi magunkat nem tartjuk ember és Isten közötti közvetítőnek.

Legfontosabb szertartásunk a Szeretet Szent Közössége (Úrvacsora), szakrálisan azt a célt szolgálja, hogy bármiféle megkülönböztetés nélkül, együtt ünnepeljük az Atya szeretetének egymással való megosztását.

Hitünk szerint Keresztelő Szent János, Mária és Jézus maguk is Esszénusok voltak. Az Esszénusok úgy hitték, hogy az ember feladata a Teremtés munkáját tovább vinni a Földön. Feladatunknak tekintjük szellemiségük örökérvényű kincseinek a modern világban való hasznosítását.

Hisszük, hogy minden, ami él, közelebb áll Istenhez, mint az élettelen írások, dogmák. Számunkra a hit örömteli és szeretetteljes, mely minden közösségi összejövetelünket áthatja. Papjaink, nők és férfiak, a család és a mindennapi munka mellett végzik egyházi munkájukat.

„Ne a szentírásokban keressétek az egy Törvényt, mert az élet Törvényéhez az írás halott. A Törvény az élő Isten, élő szava az élő emberek számára. Isten mindenbe, ami él, beleírta a szent Törvényt, így azt megtalálod az élő fűben, fában, folyókban, de mindenekelőtt önmagunkban. Égi Atyánk úgy alkotta az életet és minden élő dolgot, hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az egy Törvényt az embereknek.” Esszénus Béke Evangélium

Valljuk, hogy semmi nem történik véletlenül, hanem mindent áthat az isteni gondviselés, hiszen a történések által szerzünk tapasztalatokat, tanulunk és fejlődünk. Hitvilágunkban nem létezik bűn, így büntetés sincs. Az egy Isten nem egy büntető, szigorú istenség, amitől rettegnünk kellene, hanem a mi szerető Atyánk.

„Áldott a Fény Gyermeke, aki keresi Égi Atyját. Létezik a szeretet az Égi Atya és gyermekei között, és a szeretet szent lángja a kezdetektől az idők végéig ragyog az Égi Atya és a Fény Gyermekei körül.”