ISTEN HOZOTT

Békét hozok nektek, Föld Anya és Égi Atya Hétszeres békéjét.

Békét hozok testeteknek, melyet az Erő angyala vezérel.

Békét hozok szíveteknek, melyet a Szeretet angyala vezérel.

Békét hozok szellemeteknek, melyet a Bölcsesség angyala vezérel.”

ISTEN HOZOTT

Közösségünk 2001-ben alakult, 11 éven át működött egyházként, 2012-től pedig vallási egyesületként folytatja munkáját.

Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy megosszuk embertársainkkal azokat a belső élményeket, amelyeket az ősi hagyományok segítenek nekünk megélni. Úgy hisszük, hogy mindannyiunkban ott él a Fény, a mi isteni eredetünk, és nekünk az a feladatunk, hogy a Fényhez vezető Útra ráleljünk.

Hisszük, hogy az emberiség egy nagy család, melyben bizonyos alapelvek mentén csoportok, közösségek alakultak ki, és melyek olykor elfelejtik az eredeti, egyetlen csoportot. A vallások és hitvilágok sokaságát a Teremtő végtelen sokszínűségének és megjelenési formájának tekintjük, és úgy tartjuk, hogy minden vallás a Teremtőt tiszteli a saját módján, kultúrájának, történelmének és hitvilágának köszönhetően. Ily módon minden vallás érvényes és hiteles, egészen addig, amíg nem akar más vallásokat, embereket megváltoztatni, uralni vagy eltiporni, hiszen az ember legnagyobb kincse a szabadság, mely a hitében teljesedik ki.

Legfőbb templomunkként saját testünket és magát az anyatermészetet tekintjük, ugyanakkor szent mindaz a hely, ahol szabadon összegyűlnek az emberek szeretetben és békében ünnepelni.

VALLÁS ÉS RELIGIO

 A vallás idővel nagyban eltávolodott eredeti, ősi szerepétől. A latin „religio” szó eredeti jelentése visszacsatolni, vagyis amit „vallunk”, azt jelenti, ahogyan a világról gondolkodunk, és arról, hogyan kapcsolódunk vissza az Egységbe.

A történelem során lassan különvált a vallás és a hit. A hit megmaradt személyes belső élménynek, a vallás pedig annak egyfajta külső, intézményesített formája lett. Ez az intézmény a különböző kultúrákban gyakran szigorú, rugalmatlan, dogmatikus lett, és elsősorban a társadalmi rend fennmaradását szolgálta – durvább vagy finomabb eszközökkel –, és nem az egyén szabad fejlődését. Az ily módon kialakult hitrendszerek mögött azonban mélyen meghúzódnak a közös törekvések.

A modern világban egyre több lehetőségünk, és hitünk szerint egyre nagyobb szükségünk is van arra, hogy visszanyúljunk az ősi gyökerekhez, melyek a jelenkor kuszaságában fogódzókat, biztos alapokat jelenthetnek. Ahogy a fák gyökereik nélkül nem tudnának megállni, úgy az embernek is szüksége van „gyökereire”, melyeket az őseinél találhat meg. A hagyományok, a szertartások mind ezt a célt szolgálják: kapcsolatot teremteni egy régi, működő rendszerrel, mely segít nekünk, hogy megtaláljuk a helyünket az Univerzumban.

A mi közösségünk is egy Út a sok közül, mely a mindenséghez, az Egységhez, Istenhez vezet. Hisszük, hogy akkor lehet valódi béke világunkban, ha a különböző vallások és kultúrák tolerálni tudják egymást és megbékélnek egymással.

Befogadó közösségünkhöz mindenki, aki tiszteli és elfogadja alapelveinket, csatlakozhat, vagy látogathatja rendezvényeinket. Számunkra a hit örömteli és szabad dolog, ezért nem gyűjtünk tagokat sem. Szertartásaink az egyénről, az ő életéről szólnak, s nem arról, hogy általa magunkhoz láncoljunk bárkit is.

„Mindaddig nem lesz béke a népek között, amíg a Föld nem válik a közösség egyetlen kertjévé. Mert hogyan lehetne béke ott, ahol mindenki a saját hasznát keresi…”
Esszénus Béke Evangélium

ALAPELVEK

Imáinkban Égi Atyánkhoz és Föld Anyánkhoz egyaránt szólunk, mert hisszük, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban.

Hisszük, hogy minden embernek egyénileg kell megtalálnia az Teremtőhöz vezető utat, és ebben csak segítői lehetünk, mert mi magunkat nem tartjuk ember és Isten közötti közvetítőnek.

Hisszük, hogy minden, ami él, közelebb áll Istenhez, mint az élettelen írások, dogmák. Számunkra a hit örömteli és szeretetteljes, mely minden közösségi összejövetelünket áthatja.

 „Ne a szentírásokban keressétek az egy Törvényt, mert az élet Törvényéhez az írás halott. A Törvény az élő Isten, élő szava az élő emberek számára. Isten mindenbe, ami él, beleírta a szent Törvényt, így azt megtalálod az élő fűben, fában, folyókban, de mindenekelőtt önmagunkban. Égi Atyánk úgy alkotta az életet és minden élő dolgot, hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az egy Törvényt az embereknek.”
Esszénus Béke Evangélium

Valljuk, hogy semmi nem történik véletlenül, hanem mindent áthat az isteni gondviselés, hiszen a történések által szerzünk tapasztalatokat, tanulunk és fejlődünk. Hitvilágunkban nem létezik bűn, így büntetés sincs.

“Áldott a Fény Gyermeke, aki keresi Égi Atyját. Létezik a szeretet az Égi Atya és gyermekei között, és a szeretet szent lángja a kezdetektől az idők végéig ragyog az Égi Atya és a Fény Gyermekei körül.”
Esszénus Béke Evangélium

EREDET

“Hálás vagyok Neked, Atyám,

mert felemelsz engem a végtelen

magasságba, és én csodáid közt

létezhetem…”

EREDET

 Amióta világ a világ, benne a tudatára ébredt ember mindig kereste származását, eredetét, honnan jött, kicsoda ő és mi értelme az életének.

Az ember minden történelmi korban ráeszmélt arra, hogy létét olyan erők és törvények szabályozzák, amely rajta kívül és felette állnak. Már az ősember is tisztelte a Napot, a Szelet, a Vizet, a Földet, mint ős-elveket, amelyek mindennapi életét és létének sikerességét befolyásolták. A teremtett világ erői mögött azonban meghúzódik egy tisztán éteri, szellemi vezérelv, amely mindent áthat, dinamikusan változik, „él”, és magasabb rendű voltából adódóan irányít.

A különböző korok bölcsei, sámánjai, javasai, akik még ezen erővel aktív, mindennapi kapcsolatban voltak, gyakran „fénytermészetűnek” írták le ezt az önálló tudattal rendelkező létezőt. Ez a létező maga a tiszta FÉNY, mint az energia legmagasabb rezgésű, makulátlan, legtisztább és mindent átható formája.
Emberi történelmünk korszakaiban a mindenkori spirituális vezetők, felébredettek, a beavatott mesterek ennek a FÉNY-nek a megismerésére törekedtek. Ahogy fizikai világunkban a fény eltűnteti a sötétséget, úgy jelenik meg a magasabb szintű tudatosság és szeretet az emberben a VELE való kapcsolatfelvétel során.

A különféle kultúrák szertartásaiban ez az elv fedezhető fel mind a mai napig, például a sámánizmusban, a zoroasztriánus Fény szertartásokban, a párthusok és manicheisták fény-szertartásaiban, illetve ennek a fény-kultusznak az egyik állomása volt az esszénus közösség is. A magasabb rendű FÉNY tisztelete jelenik meg az ősmagyarok hitvilágában is a Nap és a Hold (Arany Atyácska és Ezüst Boldogasszony), illetve ezen két isteni energia egyesüléséből születő Istenfiú, az ún. Világügyelő Fiú képe által.
Ahhoz, hogy ezeket az erőket az emberi, hétköznapi tudatunk számára megfoghatóvá tehessük, megszemélyesítjük és tulajdonságokkal ruházzuk fel őket. Bár mindegyik megjelenési forma mögött az örök isteni létező, maga a FÉNY áll, ezek mind-mind az ősforrásból megjelenő és vele egylényegű, aktívan ható és formáló erők. Őket gyakran különálló „istenekként” is értelmezték egyes korok emberei, ugyanakkor a felébredettek a sokisten-hit mögött mindig is a legmagasabb princípiumot tisztelték, amely nem más, mint a fénytermészetű tökéletes létező, az egy igaz ISTEN.

Fény-szertásainkban az Ő energiáit és jelenlétét hívjuk meg, hogy segítségével aktív gyógyulást, szellemi emelkedést hozzon mindazok számára, akik őt keresik. „Mert aki kopogtat, annak megnyittatik!” – állítja a mondás, Indiában pedig úgy tartják, ha Te egy lépést teszel Isten felé, ő százat tesz feléd. Csak indulj el, és tedd meg a magad lépését, magadért, a többit pedig bízd arra szeretettel, aki téged magadnál is jobban ismer, mert belőle származol és magadban hordozod lélekként.

HITÉLET

“Tiszteld Égi Atyádat és Föld Anyádat,

és élj a Közösség egy Törvénye szerint,

hogy hosszú életed legyen a Földön.”

SZERTARTÁSOK 

 Az Esszénus Béke Evangéliumot Edmond Bordeaux Székely munkássága tárta újra az emberiség elé. Gazdag, ősi tudás tárháza ez, melyből mi is előszeretettel merítünk, hiszen a szertartások által az ősi szövegek ereje összekapcsol bennünket azzal a végtelen forrással, amelyből az esszénusok is merítették erejüket. Az angyalok – mint szellemi erők – a Fény követeiként az esszénusoknál és így a mi szertartásainkban is központi helyet foglalnak el.

A szertartásaink során használt Napkereszt a kereszténységet megelőző ősi szimbólum, amely a teljességet, a mindenséget képviseli.

FÉNY-ÚT SZERTARTÁS

A kenyér és a bor szertartásos megáldása és elfogyasztása ősi rituálé, amely jóval a kereszténységet megelőző időkre nyúlik vissza. Az égi és földi áldás, a gondoskodás és a szeretet jelképe, hiszen a szeretet a Mindenség leghatalmasabb ereje, az egyetlen Út, amely visszavezet bennünket a Fényhez, eredetünkhöz.

HÁZSZENTELÉS

Az otthon fogalma a legtöbb ember számára nyugalmat és biztonságot jelent, egy helyet, ahova mindig hazatérhet, és ahol szeretetre lel. Ilyen módon az általunk hétköznapinak mondott helyeknek is megvan a szentsége.

KERESZTELÉS

A keresztelő a névadás fogalmához kapcsolódik. Az ember számára ősidők óta fontos a név és annak kiválasztása – egyes hitek szerint meghatározta az illető sorsát. Bár a lélek tökéletes, testbe zárva elfeledi azt. A Napkereszt emlékezteti őt valós eredetére. Bárki, bármikor ráébredhet, hogy szüksége van erre a kapcsolatra, így a keresztelés felnőttként is elvégezhető.

ESKÜVŐ

A házasság rituáléja a női és férfi energia összekötését jelenti. Két ember szabad akaratából választott közös Útjához az angyalok segítségét és áldását kérjük a szertartás által. Ősi hagyomány szerint a házasulandók egy esküt mondanak egymásnak, melyben maguknak ígérik meg, hogy mit tesznek közös életük érdekében. Fontos része a szertartásnak, amikor kenyérrel és borral kínálják meg egymást, egymás iránti gondoskodásuk és felelősségük jelképeként.

BONTÁS

Hitünk szerint a házasság nem feltétlen jelenti a halálig tartó összeláncolást. A szabad akaratból választott közös Út mindaddig tart, amíg a lelkek együtt és szabadon fejlődnek és tanulnak, az emberek pedig boldogok tudnak lenni egymás mellett, közös Útjukhoz és esküjükhöz méltóan tudnak bánni egymással. A közös útnak lehet vége, de ez is szabad döntés kell, hogy legyen. Fontos, hogy mindkét fél le tudja zárni magában a kapcsolatot és el tudja engedni a másikat.

TEMETÉS

A halál utazás és átalakulás. Mennyei Atyánktól kapott lelkünk örök életű, csupán Föld Anyánktól kapott testünk múlik el, mikor feladatát beteljesítette. A szertartás a lélek számára ünnep, amikor visszatérhet eredetéhez, a résztvevők számára pedig elengedést és felszabadulást hoz.

KÖZÖSSÉG

“A testvérek megjelenésükben különböznek egymástól,

mégis közösen munkálkodnak Föld Anya szőlőjében,

és együtt emelik fel hangjukat Égi Atya dicséretére,

és együtt szegik meg a szent kenyeret, és a hálaadás

áhítatos csendjében együtt osztják meg a szent ételt.”

Közösségünk

Közösségünk egyik legfontosabb irányelve a szabad akarat. Elfogadjuk más emberek hitét, döntéseit, mert hisszük, hogy ahány ember a Földön él, épp annyiféle út is létezik, mely mindenkit hite szerint vezet az általa kiválasztott célhoz. Így bármiféle kötelék nélkül csatlakozhat hozzánk bárki, és mehet is tovább útján, ha ezt a döntést hozza meg. Célunk minden esetben az, hogy szeretetteljes, családias, örömteli, támogató környezetet tartsunk fenn, ahol együtt ünnepelhetünk, és ahová bárki visszatérhet.

Kapcsolattartók

A szolgálat, mely egyben azt is jelenti, hogy a mindennapi kötelességeink mellett felelősséggel látjuk el a feladatokat. Épp emiatt nagy elkötelezettséget, állhatatosságot is kíván ez a munka. Közösségünkről, szertartásainkról az alábbi személyeknél lehet érdeklődni.

Hegyesi Ágnes

 

Pavelcze István

Bán Katalin

 

Szentkirályi Sándor

Csontosné Csáti Anna

Fajkuszné Rácz Csilla

Fajkusz Imre

Golopi József

Csontos Mária

Gyöngyösi Mária

Szkokk Erika

Foltán Gábor

Kutasi Erika

Antal Zsolt

Kanda Pál

Galágyik Ilona

Farkas Zita

Világi Tanács

Az egyház tanácsnokai olyan elkötelezett emberek, akik nem feltétlenül végeznek papi tevékenységet, munkájukkal támogatják az egyház működését, és részt vesznek az egyház és más szervezetek együttműködéseiben, például karitatív tevékenységekben.

Fuferenda Pál

Főtanácsnok

Nagy Lajos

Tanácsnok

Herpai Tamás

Tanácsnok

Rajnai Norbert

Tanácsnok

Sass Andrea

Tanácsnok

Karmel Alapítvány

A Karmel Alapítvány 2006-ban alakult közhasznú szervezet, amely legfontosabb feladatának tartja a közösségépítést. Ezért közösségi programokat, együttes ünnepeket szervezünk. A közösségi lét megteremtésével szeretnénk lelassítani, illetve megállítani a napjainkban felerősödött elidegenedési folyamatot, és ennek megtartó erejével támogatni az egyén személyes belső fejlődését...

Pavelcze István

Karmel Alapítvány elnöke

Herpainé Lövő Beáta

Kurátor