ISTEN HOZOTT

Békét hozok nektek, Föld Anya és Égi Atya Hétszeres békéjét.

Békét hozok testeteknek, melyet az Erő angyala vezérel.

Békét hozok szíveteknek, melyet a Szeretet angyala vezérel.

Békét hozok szellemeteknek, melyet a Bölcsesség angyala vezérel.”

ISTEN HOZOTT

Közösségünk 2001-ben alakult, 11 éven át működött egyházként, 2012-től pedig vallási egyesületként folytatja munkáját.
Legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy megosszuk embertársainkkal azokat a belső élményeket, amelyeket az ősi hagyományok segítenek nekünk megélni. Úgy hisszük, hogy mindannyiunkban ott él a Fény, a mi isteni eredetünk, és nekünk az a feladatunk, hogy a Fényhez vezető Útra ráleljünk.
Hisszük, hogy az emberiség egy nagy család, melyben bizonyos alapelvek mentén csoportok, közösségek alakultak ki, és melyek olykor elfelejtik az eredeti, egyetlen csoportot. A vallások és hitvilágok sokaságát a Teremtő végtelen sokszínűségének és megjelenési formájának tekintjük, és úgy tartjuk, hogy minden vallás a Teremtőt tiszteli a saját módján, kultúrájának, történelmének és hitvilágának köszönhetően. Ily módon minden vallás érvényes és hiteles, egészen addig, amíg nem akar más vallásokat, embereket megváltoztatni, uralni vagy eltiporni, hiszen az ember legnagyobb kincse a szabadság, mely a hitében teljesedik ki.
Legfőbb templomunkként saját testünket és magát az anyatermészetet tekintjük, ugyanakkor szent mindaz a hely, ahol szabadon összegyűlnek az emberek szeretetben és békében ünnepelni.

VALLÁS ÉS RELIGIO

A vallás idővel nagyban eltávolodott eredeti, ősi szerepétől. A latin „religio” szó eredeti jelentése visszacsatolni, vagyis amit „vallunk”, azt jelenti, ahogyan a világról gondolkodunk, és arról, hogyan kapcsolódunk vissza az Egységbe.
A történelem során lassan különvált a vallás és a hit. A hit megmaradt személyes belső élménynek, a vallás pedig annak egyfajta külső, intézményesített formája lett. Ez az intézmény a különböző kultúrákban gyakran szigorú, rugalmatlan, dogmatikus lett, és elsősorban a társadalmi rend fennmaradását szolgálta – durvább vagy finomabb eszközökkel –, és nem az egyén szabad fejlődését. Az ily módon kialakult hitrendszerek mögött azonban mélyen meghúzódnak a közös törekvések.
A modern világban egyre több lehetőségünk, és hitünk szerint egyre nagyobb szükségünk is van arra, hogy visszanyúljunk az ősi gyökerekhez, melyek a jelenkor kuszaságában fogódzókat, biztos alapokat jelenthetnek. Ahogy a fák gyökereik nélkül nem tudnának megállni, úgy az embernek is szüksége van „gyökereire”, melyeket az őseinél találhat meg. A hagyományok, a szertartások mind ezt a célt szolgálják: kapcsolatot teremteni egy régi, működő rendszerrel, mely segít nekünk, hogy megtaláljuk a helyünket az Univerzumban.
A mi közösségünk is egy Út a sok közül, mely a mindenséghez, az Egységhez, Istenhez vezet. Hisszük, hogy akkor lehet valódi béke világunkban, ha a különböző vallások és kultúrák tolerálni tudják egymást és megbékélnek egymással.
Befogadó közösségünkhöz mindenki, aki tiszteli és elfogadja alapelveinket, csatlakozhat, vagy látogathatja rendezvényeinket. Számunkra a hit örömteli és szabad dolog, ezért nem gyűjtünk tagokat sem. Szertartásaink az egyénről, az ő életéről szólnak, s nem arról, hogy általa magunkhoz láncoljunk bárkit is.

„Mindaddig nem lesz béke a népek között, amíg a Föld nem válik a közösség egyetlen kertjévé. Mert hogyan lehetne béke ott, ahol mindenki a saját hasznát keresi…”
Esszénus Béke Evangélium

ALAPELVEK

Imáinkban Égi Atyánkhoz és Föld Anyánkhoz egyaránt szólunk, mert hisszük, hogy e két energia együttes hatására lesz harmónia az Univerzumban.
Hisszük, hogy minden embernek egyénileg kell megtalálnia az Teremtőhöz vezető utat, és ebben csak segítői lehetünk, mert mi magunkat nem tartjuk ember és Isten közötti közvetítőnek.
Hisszük, hogy minden, ami él, közelebb áll Istenhez, mint az élettelen írások, dogmák. Számunkra a hit örömteli és szeretetteljes, mely minden közösségi összejövetelünket áthatja.

„Ne a szentírásokban keressétek az egy Törvényt, mert az élet Törvényéhez az írás halott. A Törvény az élő Isten, élő szava az élő emberek számára. Isten mindenbe, ami él, beleírta a szent Törvényt, így azt megtalálod az élő fűben, fában, folyókban, de mindenekelőtt önmagunkban. Égi Atyánk úgy alkotta az életet és minden élő dolgot, hogy azok örökkévaló szóval tanítsák az egy Törvényt az embereknek.”
Esszénus Béke Evangélium

Valljuk, hogy semmi nem történik véletlenül, hanem mindent áthat az isteni gondviselés, hiszen a történések által szerzünk tapasztalatokat, tanulunk és fejlődünk. Hitvilágunkban nem létezik bűn, így büntetés sincs.

„Áldott a Fény Gyermeke, aki keresi Égi Atyját. Létezik a szeretet az Égi Atya és gyermekei között, és a szeretet szent lángja a kezdetektől az idők végéig ragyog az Égi Atya és a Fény Gyermekei körül.”
Esszénus Béke Evangélium